Bewoners presenteren alternatief plan Spoorzone Bilthoven

Wijkraad De Leijen en Bewonersvereniging Bilthoven Noord hebben een eigen variant voor de Spoorzone gemaakt. Volgens de initiatiefnemers sluit deze variant beter aan op de omgeving en is een aanzet voor een alternatief plan.

De bewonersorganisaties doen actief mee in het participatieproces van de gemeente. Maar volgens de wijkraad en bewonersvereniging zien zij hun inbreng vrijwel niet terug in de twee voorgestelde plannen van de gemeente. Zo hebben deze een te grote impact op het verkeer, het parkeren en de leefomgeving.

Op verzoek van Wijkraad De Leijen en de Bewonersvereniging Bilthoven Noord heeft een architect een alternatief plan ontwikkeld, waarbij beter rekening gehouden wordt met een aantal knelpunten. Deze impressie houdt om te beginnen rekening met de woningzoekenden: het aantal woningen ligt tussen de 500 en 600, mits verkeerskundig inpasbaar. Verder moeten verkeers- en parkeerdruk zoveel mogelijk worden beperkt. Tenslotte wil het oog ook wat: het beeld moet dorps en groen zijn. 

De impressie bestaat uit drie gedeelten: ‘De Driehoek’ op het Emmaplein, ‘De Timpe’ aan het begin van de Rembrandtlaan en ‘De Staart’, ofwel het gebied verderop in de Rembrandtlaan. Ieder deelgebied wordt ingepast in de eigen omgeving en alle drie hebben ze een verschillend karakter.

Op 29 november om 20.00 uur houden de bewonersverenigingen een discussieavond in de Theresiaschool in Bilthoven. Dan lichten zij deze variant verder toe en is er gelegenheid voor vragen en discussie. De gemeenteraad zal voor het einde van het jaar een beslissing nemen.


advertentie