Afspraken SSW en gemeente voor nieuwbouw en verduurzaming

Gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en huurdersvereniging WoonSpraak hebben de prestatieafspraken 2023 tot en met 2026 bekrachtigd. Er zijn afspraken gemaakt over terugdringen van het woningtekort en versneld verduurzamen van bestaande woningen. 

De prestatieafspraken sluiten aan op de vastgestelde Woonvisie De Bilt 2030 en het ondernemingsplan ‘SSW onderneemt’. In de prestatieafspraken spreken de verantwoordelijken nadrukkelijk uit dat zij op een heldere en constructieve manier met elkaar verder willen samenwerken.

Gezien de woningnood is er extra inzet nodig om het aanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen. Naast nieuwbouw wordt bekeken of er flexwoningen gebouwd kunnen worden voor zowel woningzoekenden als statushouders. Woonstichting SSW gaat haar woningen ook versneld verduurzamen voor besparing van energiekosten.

(foto v.l.n.r.: Marlène Clarck van WoonSpraak, Danny Visser van Woonstichting SSW en Dolf Smolenaers van de gemeente)


advertentie