Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert 7 november een sluitende begroting aan de gemeenteraad

dinsdag 01 oktober 2013 23.38 uur | laatst gewijzigd: woensdag 02 oktober 2013 07.45 uur | auteur: Redactie

Het college blijft ook in 2014 investeren in de samenleving, zowel op economisch als op sociaal terrein. Ondanks economisch moeilijke tijden kan het bestaande voorzieningenniveau voor de inwoners gehandhaafd blijven. De gemeentelijke lasten worden niet verhoogd, maar alleen aangepast aan de inflatie. De meeste grote ruimtelijke projecten zijn inmiddels gerealiseerd of in uitvoering.

Wethouder Herman Mittendorff: "Het jaar 2014 staat in het teken van grote veranderingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De gemeente krijgt meer taken en verantwoordelijkheden om kwetsbare inwoners waar nodig te ondersteunen. In 2014 vinden drie grote transities plaats op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en de invoering van de Participatiewet. Er moet een noodzakelijke omslag gemaakt worden, waarbij datgene wat inwoners zelf nog kunnen, al of niet met hulp vanuit hun sociale netwerk, voorop staat. De Stichting MENS gaat hier een belangrijke rol in vervullen. Er zijn inmiddels vier wijkservicecentra geopend waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van welzijn en zorg." Wethouder Arie-Jan Ditewig: ”We hebben in de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van economische- en ruimtelijke ontwikkeling. Allereerst de tunnel voor het snelverkeer bij het station. Die wordt 12 oktober in gebruik genomen en dat is een gedenkwaardig moment. Daarna beginnen we gelijk met de aanleg van de tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers. In 2014 starten we met de aanleg van de onderdoorgang bij de Leijenseweg, zodat er een einde komt aan deze onveilige verkeerssituatie. In het centrum van Bilthoven worden op dit moment flinke stappen gezet, zodat we straks echt een vernieuwd en verbeterd winkelcentrum hebben. Verder wordt het nieuwe cultureel educatief centrum Het Lichtruim in november geopend en daarmee heeft onze gemeente een prachtige plek waar verschillende maatschappelijke voorzieningen samen komen. Op Larenstein worden de laatste kavels verkocht. Met de realisatie van de rotonde op de kruising Biltse Rading – Groenekanseweg is het bedrijventerrein veel beter toegankelijk geworden." Wethouder Bert Kamminga: "Ik ben blij dat we als college een sluitende begroting kunnen presenteren. We kunnen het voorzieningenpakket, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, voor onze inwoners grotendeels handhaven. We houden de gemeentelijke lasten binnen de perken en in een tijd van bezuinigingen mogen we daar best trots op zijn.” Burgemeester Arjen Gerritsen: "De criminaliteitscijfers in onze gemeente zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. In 2012 is het aantal misdrijven met 11% gedaald ten opzichte van 2011. Dit komt onder andere door een directere samenwerking met inwoners zoals bij Burgernet en het project Waaks! Maar ook de eigen initiatieven van inwoners zoals de oprichting van het preventieteam Maartensdijk en het project Veilig Hollandsche Rading zijn aansprekende voorbeelden van actief burgerschap. Dit jaar hebben we het veiligheidsbeleid voor de periode 2014-2017 opnieuw beschreven. Speerpunten hierin zijn onder andere het terugdringen van het aantal woninginbraken, het aanpakken van jeugdoverlast en de verkeersveiligheid. Onze inwoners kunnen met een veilig gevoel de straat op en met veel plezier in onze gemeente wonen. Om dit zo te houden, blijven we daar ook in 2014 samen aan werken." In de begroting doet het college voorstellen aan de raad over de besteding van de financiële middelen van de gemeente. De begroting wordt op donderdag 7 november a.s. behandeld in de gemeenteraad. Met de vaststelling van de begroting bepaalt de raad hoe de financiële middelen definitief worden verdeeld over de verschillende programma’s, projecten en beleidsvelden. De Begroting 2014 is zowel financieel als beleidsmatig een verdere uitwerking van de Voorjaarsnota 2013.
Advertenties